Les Dones en el Nou Escenari Econòmic

Posted by in Notícies

Presentació d’estudi: Representació i tractament de les dones i el gènere  en la informació d’economia

Després de l’èxit de la campanya “Mou-te per la Igualtat, és de justícia”, Ajuda en Acció Catalunya promou una nova  campanya per prosseguir el treball
de sensibilització i d’incidència política sobre els drets de les dones i l’equitat de gènere. Aquesta campanya, “Dones i Homes ens movem per la igualtat”, vol seguir amb la tasca de la primera, amb un èmfasi especial en les desigualtats de gènere en l’economia, en les representacions de gènere dels mitjans de comunicació i en l’anàlisi des de la perspectiva de gènere als mitjans.

L’estudi analitza la presència quantitativa i qualitativa de les dones en els espais tradicionals d’economia, i a partir d’una sèrie d’entrevistes, aprofundeix i reflexiona sobre la producció periodística i els conceptes, els escenaris, els i les protagonistes que transiten per la secció i els possibles canvis que podrien millorar la visibilitat de les dones i el gènere.

L’interès que mou la recerca es manifesta en dos sentits. D’una banda, assenyalar les pràctiques periodístiques que dificulten la visibilitat de les dones i del talent femení en l’àmbit dels mitjans de comunicació de masses. De l’altra, sensibilitzar la població en general sobre els dèficits de representació que obtenen les activitats econòmiques protagonitzades per dones en el mitjans de comunicació. El propòsit és impulsar la reflexió dels actors socials, tant els que gestionen la informació (periodistes i fonts) com les audiències dels mitjans de comunicació, per tal d’assolir una representació femenina més justa i conforme amb la realitat.

 Un estudi d’investigació combinat amb entrevistes concretes

Com a punt de partida de l’estudi s’han utilitzat les dades recollides en el darrer Projecte Global de Monitoreu de Mitjans (GMMP-2010) referides als espais d’Economia dels informatius de premsa, ràdio i televisió. I a partir de tres enfocaments: l’internacional, l’àmbit de l’Estat espanyol i un estudi realitzat amb les mateixes categories d’anàlisi que el GMMP, però aplicat als mitjans locals del territori català. Tres aproximacions que permeten abastar un panorama més complet i establir comparacions entre les diverses magnituds geogràfiques pel tema d’estudi.

Per tal de complementar aquestes dades referides a informatius generalistes, s’han analitzat quatre productes especialitzats en economia: 4 edicions del programa radiofònic Economia i Empresa, de Catalunya Ràdio, 4 edicions del programa de televisió, Valor afegit, de TV3, i dos suplements setmanals de premsa: Diners, de La Vanguardia, i del diari ARA, el suplement Emprenem. D’altra banda, i per tal d’aportar explicacions significatives, s’han realitzat vuit entrevistes. La seva finalitat és obtenir una comprensió més profunda de les rutines informatives que determinen l’actual tractament de les dones i el gènere en les notícies econòmiques, tant des del punt de vista de les fonts, com de la posterior producció. Pel que fa a la selecció de les persones entrevistades, s’han escollit persones que per la seva trajectòria professional contribueixen a aquest aprofundiment. S’ha entrevistat als i a les periodistes que produeixen la informació econòmica, en aquest cas, a quatre responsables dels mitjans analitzats, i s’ha demanat la col·laboració a quatre personalitats que per la seva situació professional poden aportar reflexió i coneixement al tema d’estudi.

 Els estereotips segueixen dominant en les informacions

En totes les mostres estudiades, els estereotips tendeixen a reforçar les imatges tradicionals més que no pas a oferir noves propostes que desafiïn els rols de gènere assignats a cada sexe. Així els únics subjectes descrits com a desocupades o mestresses de casa són dones, i encara se les present a quatre vegades més que als homes segons la seva vinculació de parentiu.
Aquesta representació és important, doncs si les notícies sobre economia es reportessin d’una manera menys estereotipada, la seva contribució a mostrar continguts amb justícia de gènere podria ser transformadora.

Si tenim en compte els percentatges de presència femenina que mostren els mitjans de comunicació en els espais d’economia, tant els generalistes internacionals (20%), com els espanyols (17%), i els catalans (27%) com els especialitzats (15%), podem apuntar una mitjana de 19,3%, que dit d’una forma més gràfica significa que de cada 10 persones que mostren o esmenten els mitjans en referència als ítems econòmics només hi apareixen dues dones.

En general, les seccions d’Economia dels mitjans de comunicació i els suplements especialitzats en Economia apliquen una mirada androcèntrica a la informació. Desconeixen o obvien aplicar la perspectiva de gènere al relat i produeixen una informació que no té en compte les desigualtats de gènere que impliquen determinades polítiques o decisions.

Estudio realizado por Silvia Majó (link: http://www.linkedin.com/in/silviamajo/es) y Elvira Altés  (link: http://www.linkedin.com/pub/elvira-alt%C3%A9s-rufias/52/86a/288 )