A destacar de la nova llei d’emprenedors

Posted by in Notícies

La redacció d’aquesta llei consta de cinc grans blocs i va entrar en vigor el passat 28 de setembre de 2013

1.       Recolzament a la iniciativa emprenedora

Primer es parla sobre transmetre les competències i habilitats emprenedores a través de la educació a tots els nivells, des de la primària fins a les universitats, i dedicant un article a la formació del professorat en aquest àmbit, fonamental per a que puguin transmetre aquests valors als alumnes; es crea la figura de Miniempresa com a eina pedagògica per fomentar la emprenedoria i que permet fer transaccions econòmiques dintre la fiscalitat i la legalitat, i que es liquida al finalitzar el curs escolar.

La nova figura del ERL (emprenedor de responsabilitat limitada) és la figura del autònom però que limita la seva responsabilitat pels deutes adquirits per la seva activitat, de tal manera, que el seu habitatge habitual (sota limitacions) quedi protegit del tràfic empresarial; no obstant, aquesta nova figura comporta gairebé les mateixes obligacions formals que una SL (portar comptabilitat complerta, presentar Comptes anuals…) per lo que no sembla que sigui una opció molt avantatjosa respecte de constituir una SL.

La nova figura la SLFS (Societat limitada de formació successiva) l’avantatge d’aquesta nova forma és que permet crear una societat limitada sense capital inicial, el capital s’aporta amb la acumulació dels beneficis de la activitat fins arribar al capital mínim legal; després presenta una sèrie de limitacions en quan al repartiment de dividends i retribucions de socis i administradors com a tals.

Les opcions per iniciar una activitat emprenedora, es podrà fer telemàticament a través dels punts denominats PAE(Punt d’Atenció al Emprenedor) públics o privats que faran les funcions de facilitar la creació i tancament d’empreses, gestionar el inici i baixa d’activitats, donar serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i recolzament al finançament empresarial, a través de la tramitació del DUE (document únic electrònic), és el document que s’utilitzarà per gestionar les constitucions i altes/baixes de activitat. Els punts PAE gestionaran els DUE a través del portal CIRCE en el que podran gestionar altes d’activitat telemàticament de les formes societàries de ERL, SL amb o sense estatuts tipus i autònoms, amb un termini molt breu de temps. Tots els terminis de cada estadi de la constitució estan detallats a la llei en hores laborables i també els honoraris del Registre Mercantil, notaris i publicacions mercantils que són més econòmics que per la via no telemàtica. El llibre de actes i de socis també es podrà registrar de forma telemàtica. S’unifica els codis per identificar l’activitat de la empresa a través del CNAE que es poden consultar al web del INE.

Empresaris que es troben en situació d’insolvència, abans de instar un concurs de creditors podran optar per un acord extrajudicial de pagaments, sempre que el seu passiu sigui inferior a 5Mill€ i altres condicions descrites a la llei. L’acord es farà mitjançant un mediador concursal que convocarà els creditors per arribar a un acord de pagament que pot incloure fins a quites del 25% i ajornaments de fins a 3 anys, l’aprovació serà efectiva si es rep almenys el 60% de vots del passiu o el 75% en funció del cas, si no s’arriba a cap acord s’instarà concurs de creditors.

2.       Novetats en quan a fiscalitat i Seguretat social

Règim especial d’IVA e IGIC del criteri de caixa, serà un règim voluntari al que s’hi hauran de inscriure per la seva inclusió, sempre que es compleixin les següents condicions entre d’altres: volum d’operacions inferior a 2Mill€, que no rebi cobraments en efectiu d’un mateix client que superi el límit legal i que no estigui inclòs en algun altre règim especial de IVA, tampoc les operacions intracomunitàries, exportacions, importacions i d’inversió del subjecte passiu.  Aquest nou règim d’IVA consisteix en declarar-lo en el moment del cobrament o pagament (total o parcial) de les factures (tan emeses com rebudes) i no en el moment de la seva meritació. Això requereix que el moment del cobrament o pagament sigui acreditat a través d’un justificant.

Incentius fiscals:

 • Inversió de beneficis de societats, una deducció del 10% del benefici abans del càlcul del IS sempre que es reinverteixin en immobilitzat material o inversions immobiliàries, sota requisits de manteniment dels immobilitzats, entre d’altres; és incompatible amb la deducció per llibertat de amortització, i s’haurà de especificar la seva aplicació en els comptes anuals.
 • Activitats de investigació i desenvolupament e innovació tecnològica amb una deducció del 20% sense límit de quota i fins arribar a 1Mill€ però sota moltes condicions i limitacions.
 • Rendiments de certs actius intangibles es podrà aplicar una reducció dels rendiments, integrant-se a la base imposable en un 40% del import sempre que es compleixin una sèrie de requisits descrits a la llei.
 • Creació d’ocupació per treballadors amb discapacitat es podrà deduir de la quota íntegra que va de 9mil€ a 12mil€ en funció dels % de contractes i nivell de treballadors amb discapacitat.
 • Inversions en empreses noves o recent creació i inversió dels seus beneficis en el IRPF, podran excloure’s del impost de guanys patrimonials les rendes obtingudes per la transmissió del habitatge habitual o participacions en empreses de nova creació, sempre que aquests guanys es reinverteixin dins d’uns terminis en un nou habitatge habitual o noves participacions en empreses de nova creació; també podran aplicar-se com a deducció del IRPF un 20% dels imports invertits en la subscripció de accions o participacions en empreses de nova creació sota una sèrie de condicions i límits; per últim, els contribuents que tributin per IRPF podran aplicar-se una deducció del 5% sobre els seus beneficis que reinverteixin en immobilitzat material o inversions immobiliàries sota una sèrie de condicions i límits.
 • Per a empreses creades a partir del 01 de gener del 2013 el tipus impositiu del impost de Societats serà del 15% els primers 300.000€ de benefici i el 20% per la resta, per als dos primers exercicis que s’obtinguin beneficis.
 • Per fi es proposa una solució al problema de la doble cotització en el cas de la pluriactivitat presentant una sèrie de reduccions de la base de cotització de la quota de autònoms per aquells que cotitzin simultàniament al règim general i al RETA, l’inconvenient és que només es podran beneficiar els que causin alta al RETA per primer cop. Aquestes reduccions de la base varien, però en línies generals seria del 50% els primers 18 mesos i el 75% els 18 següents per a treballadors a jornada complerta en règim general; i per a treballadors a temps parcial a partir del 50% de jornada, un 75% els primers 18 mesos i un 85% els restants; aquesta mesura és incompatible amb altres bonificacions o reduccions que ofereixi el sistema RETA.
 • En quan als treballadors per compte propi en règim de RETA s’amplien les reduccions de quota d’autònoms per a majors de 30 anys que causin alta per primer cop en aquest règim o bé, que hagin passat 5 anys des de la darrera situació d’alta en aquest règim. L’escalat de la reducció és de un 80% els primers 6 mesos, un 50% els següents 6 mesos i un 30% els següents 6 mesos. Com a inconvenient comentar que aquesta reducció no s’aplicarà en cas de que el autònom contracti algú per compte aliena. També obtindran reduccions a la quota de autònoms els treballadors amb discapacitat, però amb el mateix inconvenient de que es perdria en cas de contractar personal.

3.       Recolzament de finançament per emprenedors

Per una banda es modifica la Llei Concursal en matèria preconcursal per tal de arribar a acords de refinançament de deutes amb un doble propòsit: regular i flexibilitzar els procediments de designació dels experts concursals, i l’altre per incloure una normativa més clara i flexible per valorar la majoria del passiu que pot subscriure l’acord.  Per altra banda, amb l’objectiu de garantir estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat s’introdueix un nou instrument financer “cèdules de internacionalització” que serviran com eina de cobertura e introduiran major flexibilitat en la emissió de títols que tinguin com a cobertura préstecs vinculats a la internacionalització.

4.       Recolzament al creixement i consolidació de projectes empresarials

Ens presenta una sèrie de mesures, no gaire brillants, per simplificar la càrrega administrativa de les empreses:

 • Les administracions públiques es comprometen a eliminar una càrrega administrativa per cada nova que generin.
 • Per a empreses de nova creació durant el primer any com màxim només haurà de respondre a un estadística del INE (sempre que tingui menys de 50 treballadors) i s’anirà introduint el registre electrònic per a respondre a les enquestes.
 • El empresari podrà assumir les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals per a empreses de fins a 10 o 25 treballadors en funció de les característiques de l’activitat.
 • El llibre de visites passa a ser de format electrònic, sense necessitat de que l’empresari hagi de tramitar l’alta i es podrà efectuar apoderaments de forma electrònica.

El segon capítol conté mesures molt interessants per impulsar la contractació pública amb emprenedors redueix considerablement la documentació i tràmits que s’han de efectuar per licitar contractació pública, com per exemple:

 • Les Unions d’empresaris no s’hauran de constituir fins que no es confirmi que s’ha guanyat la licitació.
 • Tota la documentació que es demana en el plec de licitació es podrà substituir per una declaració responsable del licitador, conforme que tot ho compleix, i només el guanyador de la licitació haurà de aportar tota la documentació sol·licitada.
 • S’augmenta el llindar de pressupost de projecte per requerir necessitat de tenir classificació d’empresa en 500mil€ per contracte de obres i 200mil€ per contractes de serveis.
 • No es discriminarà a les licitadores per raó de contractistes que en anterioritat ja haguessin treballat amb administracions públiques.
 • En quan a la garantia es podrà aportar en forma de retenció en les factures i es retornarà com a màxim en el termini de 1 any de la finalització del contracte, o de 6 mesos si el contracte és inferior a 1Mill€, entre d’altres mesures.

En el tercer capítol, es simplifiquen els requisits de la informació econòmica-financera que han de presentar les empreses, com per exemple, es simplifiquen els registres en el llibre diari que es podran agrupar per trimestres com a màxim; o que s’augmenta el llindar dels requisits per poder presentar els comptes anuals en format abreviat amb els paràmetres següents sempre que es compleixin dos de les tres condicions durant dos exercicis consecutius, tenir un actiu de menys de 4Mill€, una xifra neta de negoci anual de menys de 8Mill€ i menys de 50 treballadors; en el aspecte de obligatorietat en auditar els comptes els requisits són els següents: tenir un actiu de menys de 2Mill€, una xifra neta de negoci anual de menys de 5,7Mill€ i menys de 50 treballadors.

5.       Mesures per la internacionalització de la economia:

Per una banda es presenta la estratègia del foment de la internacionalització a través noves polítiques que la fomenten; un pla estratègic de la economia espanyola que s’elaborarà bianualment pel Ministeri de Economia i Competitivitat; instruments i organismes de recolzament a la empresa com són: la xarxa exterior de missions diplomàtiques i ambaixades donant suport bàsic per la proximitat als països estrangers, el ICEX com impulsora de pimes en i suport en totes les fases del procés d’internacionalització, cooperació internacional i foment de inversions; i les càmeres de comerç per a donar tot el recolzament necessari per la internacionalització de les empreses. També presenta instruments per recolzament financer, com són:  el ICO institut de crèdit oficial; COFIDES companyia espanyola de finançament del desenvolupament; FIEX fons per inversions a l’exterior amb l’objectiu de promoure la internacionalització; FONPYME fons per operacions de inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa; FIEM fons per a la internacionalització de la empresa amb l’objectiu de finançar projectes d’interès especial i estratègic de la economia espanyola; i CARI conveni d’ajust recíproc de interessos. A la llei queden definides les funcions de cada institució i com es vinculen i es donen suport entre elles. L’altre apartat d’aquest darrer bloc, és la mobilitat internacional de persones, empreses i talent, es revisa la regulació i requisits de la entrada i permanència per raons de interès econòmic tant per: inversors, emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors i treballadors que efectuïn moviments intraempresarials dins de la mateixa empresa o grup d’empreses. A la llei s’especifica per cada cas les condicions i els requisits d’entrada, permanència, l’obtenció del visat i residència.

 

Gemma Murillo Corretja. Economista a craft accounting.

 Aquest document és una recopilació de la informació extreta per craft accounting i la seva finalitat és informativa. En definitiva, la informació i comentaris no suposen en cap cas assessorament jurídic o fiscal.